Tin men talk tin machine

(3:22:28 PM) xxxa: i’m like reeves gabrell, minus the musicianship
(3:23:20 PM) xxxa: and ponytail
(3:23:29 PM) xxxb: thank heavens
(3:23:30 PM) xxxb: to both